ثبت سفارش آنزیم

برای ثبت سفارش محصولات رناپ با تلفن 86054597-021 تماس حاصل نمایید.

 

توجه: غیر از آنزیمهای Taq Polymerase و Phusion Polymerase، که به زودی در دسترس قرار خواهند گرفت، سایر آنزیمها قابل عرضه میباشند که برای سفارش میتوانید با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایید.