انتشار مقاله واکسن کُرِناپسین در نشریه Vaccines از انتشارات Nature