رناپ‌ها و سنتز پروتئین

مولکول mRNA یا رِناپ مولکولی تک‌رشته با نیمه عمری کوتاه است که به عنوان حدواسط ژن‌ها و پروتئین‌ها شناخته می‌شود. این مولکول درون سیتوپلاسم سلول‌ها و به کمک ریبوزوم خوانده می‌شود و پس از آن از چرخه تولید پروتئین حذف می‌شود. تا مادامی که در سیتوپلاسم باقی بماند می‌تواند به مراتب نسخه‌های متعدد پروتئینی را تولید کند. از این‌رو امروزه توجه به این مولکول به منظور استفاده در فرایند‌های تولید دارو و ژن درمانی جلب شده است چرا که در مقایسه با سایر شیوه‌ها از سهولت و کارایی بالایی برخوردار است و از طرفی ایمنی بیشتری در مقابل با شیوه‌های انتقال ژن به روش‌های ویروسی و حتی پپتیدی به داخل سلو‌ل‌ها دارد. نسخه‌های رِناپ پس از آن که به کمک حامل‌های خاصی (نظیر نانوذرات لیپیدی) به سلول‌های هدف در داخل بدن منتقل شدند، به‌محض ورود به داخل سیتوپلاسم، توسط ریبوزوم‌ها جهت ساخت پروتئین،در فرایند«ترجمه» قرار می‌گیرند. بدین ‌ترتیب، تولید پروتئین موردنظر در این روش، بسیار سریع بوده و به لحاظ عملکردی کاملاً کارآمد خواهد بود، چراکه طی فرایندهای فولد‌شوندگی سلول هدف تولید شده است. نکته حائز اهمیت در خصوص رِناپ‌های واردشده به سلول،عدم ورورد آنها به ژنوم و نیمه عمر محدود آنهاست که پس از مدت کوتاهی توسط سازوکارهای طبیعی سلول از بین می‌روند. این مسئله به‌ویژه برای مواردی که نیاز به یک پالس موقت پروتئینی وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

3