محرمانگی در رِناپ

همچون تمام شرکت‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت رناپ با توجه به همکاری با شرکاء موظف به پایبندی به تعهدنامه عدم افشا و حفظ محرمانگی تا زمان تولید و تجاری‌سازی محصول است.

از طرفی به منظور توسعه دانش در بین جوانان خود را موظف میداند تا با رعایت نکات بالا اقدام به آموزش و انتقال تجربه به تازه‌واردان و جوانان در این عرصه نماید که این امر را با برگزاری وبینارها و کارگاه و دعوت از اساتید میسر ساخته است.