اطلاعات آزاد رِناپ

والاترین هدف سازمان توسعه و گسترش تولیدات و محصولات آن سازمان در طول زمان است اما ما در رناپ علاوه بر این به دنبال توسعه فردی و اشاعه سبک فعالیت خود در بین جوانان و سایر سازمان‌های همکار هستیم تا بدین ترتیب شاهد شکوفایی همزمان تعداد بیشتری از دانش‌آموختگان در جای‌جای کشور باشیم.