تحقیق و توسعه (از داده تا خرد)

پشتوانه رناپ نه به دانش فنی و به روز بلکه به همکاری در قالب تیم است. چرا که معتقدیم هم‌افزایی در گروی تقسیم کار و تکمیل مهارت‌ها و تخصص‌ها است. از این رو ما در رناپ با اتکاء به همت و دانش افراد و سازمان‌ها،  بستری ایمن را فراهم نمودیم تا هر شخص و سازمانی فارغ از علاقه‌های فردی و اعتقادات و باورها، هدفی مشترک و واحدی را دنبال کنند تا زیرساخت‌های اصولی در تولید دانش در حوزه تولیدات و تحقیقات سلامت محور  بر پایه فناوری mRNA در منطقه شکل گیرد.