حمایت رِناپ از طرح‌های پژوهشی

در راستای هم‌افزایی و در اختیار گذاشتن فرصت آموختن و تجربه کردن، رناپ این امکان را در بستر خود فراهم کرده تا با حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های دانشجویی و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان شرایط را برای این مهم فراهم نماید. از این رو دانشمندان جوان و شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان می‌توانند طرح‌های خود که دراستای اهداف شرکت رناپ است را با حفظ مالکیت حقوقی اثر برای رناپ ارسال نمایند یا طی درخواست وقت مشاوره با مشاورین رناپ گفتگو کنند.