توسعه تحقیقات ارزان

توسعه تحقیقات ارزان به معنی استفاده از تمام توان و زیرساخت‌های موجود در کشور و حتی دانش روز جهت پیشبرد اهداف عالیه کشور و توسعه تحقیقات در کشور و دانشگاه‌ به عنوان پایگاه پژوهش است تا دانشجویان بتوانند با کمترین هزینه کسب تجربه و آزمون و خطا کنند. در این مسیر توجه به چالش‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها و ضعف‌ها در بستر کار و دانش فنی حایز اهمیت خواهد بود تابدین ترتیب بتوانیم ابزار و مواد مورد نیاز را در راستای پیشبرد اهداف خود تولید کنیم یا به بهترین شکل از داشته‌هایمان استفاده کنیم.